MIssie en visie

Wie we zijn en wat we doen

Stichting Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de hele wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. De stichting is opgericht op 19 mei 1962 en is statutair gevestigd te Ermelo.

Onze missie

Stichting Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie, door gebed en door:

  • de verspreiding van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen, pleitbezorging en praktische hulpverlening
  • in bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden
  • christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen

Wij werken aan onze missie door:
Gebed, bewustwording en fondsenwerving

(in Nederland en Vlaanderen)

Stichting Open Doors stimuleert dat vervolgde en bedreigde christenen gekend en gesteund worden. We vertellen hun verhaal aan zo veel mogelijk mensen en we roepen christenen op om hun vervolgde en bedreigde geloofsgenoten te helpen. Dat kan door voor hen te bidden, geld te geven en in beweging te komen: bid, geef, ga.

In Nederland en Vlaanderen geeft Stichting Open Doors concreet vorm aan dit werk door het organiseren en ontwikkelen van activiteiten en materialen op het gebied van gebed, bewustwording en fondsenwerving:

  • Gebedsoproepen en -bijeenkomsten
  • Berichtgeving (o.a. via sociale media, via onze website en het Open Doors Magazine)
  • Pleitbezorging
  • Pers- en publieksvoorlichting
  • Fondsenwervende uitingen
  • Integrale campagnes en evenementen (waaronder onze jaarlijkse Open Doors-dag)
  • Reizen voor specifieke doelgroepen naar gebieden waar christenen onder druk staan

Voor de vervolgde kerk:
gebed, hulp en aanwezigheid

De steun die Stichting Open Doors aan vervolgde christenen biedt, kent verschillende vormen. Bij de concrete invulling ervan laten we ons leiden door wat zij zélf aangeven nodig te hebben.


Gebed

Vervolgde christenen vragen ons vooral om voor hen te bidden. In het gebed vertrouwen we elkaar toe aan God. Als christenen ervaren we daarbij Zijn nabijheid en kracht. Daarom stimuleert en faciliteert Stichting Open Doors het gebed voor de vervolgde kerk.

Bijbels en christelijke boeken

De Bijbel is onmisbaar voor christenen, omdat we daarin God beter leren kennen. Christelijke boeken helpen ons om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Daarom brengt Stichting Open Doors Bijbels en christelijke lectuur naar landen waar deze verboden of moeilijk verkrijgbaar zijn.

Training

Vervolgde christenen hebben meestal niet of nauwelijks toegang tot onderwijs of training in het geloof. Open Doors voorziet in deze behoefte. Ook bereiden we christenen in onstabiele gebieden door middel van trainingen voor op mogelijke vervolging.

Praktische hulp

Vervolgde christenen hebben vaak te maken met discriminatie. Velen verliezen door ongelijke behandeling hun baan of sociale netwerk. Met hulp op het gebied van inkomen (werk, scholing, microkrediet) geeft Stichting Open Doors mensen die dit overkomt, mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Vervolging kan ook gepaard gaan met (zwaar) geweld. Slachtoffers daarvan helpen we met opvang en traumazorg. In noodsituaties bieden we noodhulp.

Aanwezigheid

Een belangrijk aspect in al ons werk is het persoonlijk contact met vervolgde en bedreigde christenen. Daardoor weten zij dat ze niet vergeten worden. We hebben wereldwijd de mogelijkheid om hen op te zoeken en hen te vertellen dat christenen over de hele wereld zich voor hen inzetten.